TTM Ne İş Yapar?

İstanbul Teknoloji Transfer  Uygulama ve Araştırma Merkezi, kısa adıyla İstanbul TTM, Üniversitenin, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünlere veya süreçlere dönüştürmeyi,  katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve lisanslanabilir patent sayısını artırarak ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin, ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin   artırılmasını hedeflemektedir.

İstanbul TTM, yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini  bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak,  bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve inovasyon kültürünü oluşturarak, ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmada katkı sağlamak üzere hareket etmektedir.

 

İstanbul TTM’nin Faaliyetleri ana başlıklar olarak şunlardır:

 

 • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Yönetimi 

  İstanbul TTM, stratejik yol haritası içinde arayüz görevini üstlenmiş bir birim olarak, iç ve dış paydaşlarını İstanbul TTM’nin faaliyet alanlarından süreç içinde haberdar etmek kaydıyla; hem iç paydaşları hem de dış paydaşları arasında, bölgesel, ulusal, uluslararası tanınırlığını arttırarak bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Bu süreçte asıl amaç; birebir ve kamuoyu düzeyinde, (sosyal medya da dahil) tüm medya kanallarını da kullanarak İstanbul TTM’nin hem başarılarından hem de faaliyetlerinden paydaşlarını sürekli haberdar etmek ve bu anlamda iç ve dış paydaşlarının algıda seçiciliğini arttırarak İstanbul TTM’de sonuç odaklı daha etkin ve yetkin hale gelmeleri için çalışmaktır. Farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme dışında özellikle iç ve dış paydaşlarının TTO faaliyetleri doğrultusunda bilgi çağının getirdiği imkânları kullanarak, amaca yönelik eğitimleri almalarını ve bu sayede de TTO faaliyetlerine değer oluşturacak konuma gelmelerini sağlamaktır.

   

 • Destek Programları Yönetimi

  İstanbul TTM, stratejik yol haritası içinde arayüz görevini üstlenmiş bir birim olarak, özellikle iç ve dış paydaşlarını ulusal ve uluslararası hibe programlarından haberdar ederek, onların bu projelere başvurmalarını, yönetmelerini ve sonuçlandırmalarını sağlamaktadır. Ancak sadece bilgilendirmek, başvurmak, yönetmek ve sonuçlandırmak yeterli değildir. Asıl önemli olan proaktif davranarak, üniversitenin TTO faaliyetleri çerçevesinde proje sayısının arttırılabilmesi için kurumun içinde yer alan hedef kitle ile dışarıda yer alan diğer hedef kitlelerin arasında network oluşturarak, ortak akıl platformları oluşturmak, dolayısıyla da eşleştirme ve grup kurma kabiliyetini de içinde bulundurarak, bu şekilde yol almaktır. Akademisyen, araştırmacı, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri içinde özellikle öncelikli 6 alan olmak üzere Stratejik Yetenek Yönetimi yaparak profil çıkarmakta, bunu Büyük Veri Yönetimine katarak veri analizini yapabilmekte ve özelikle çağın istediklerini önceden görme kabiliyeti sağlayan Etki Analizi ile eğilimlere yön veren konumda bir Proje Destek birimi oluşturmaktadır.

   

 • Üniversite Sanayi İşbirliği Yönetimi

  İstanbul TTM, sanayi ile üniversite arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmektedir. Paydaşların beslenmesini, yenilenmesini, yapılandırılmasını ve en önemlisi ise sanayide beklenen uluslararası rekabeti sağlayan dönüşümü oluşturmak üzere yapılanmıştır. Bu anlamda İstanbul TTM önemli bir platform oluşturarak, akıllı ve kollektif bağlantı içinde özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere, sanayi ile ortak hareket edip, ihtiyaç duyulan bilgi transferini sağlamaktadır. Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere; araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak, üniversite ile sanayi arasında arayüz görevini yürütmektedir. Proje geliştirme ve işbirliği oluşturma faaliyetlerinin yapılması açısından özellikle öncelikli 6 alan başta olmak üzere, stratejik ilişkiler kurarak ihtiyaç ve iş analizi yapılarak birebir sonuç odaklı çalışmalar yapılması, ortak akıl platformları oluşturularak projelerin planlaması ve bütçesinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri için tarafların görev, sorumluluk ve süreye ilişkin taahhütlerini yazılı hale getirerek sürecin yönetimini gerçekleştirmektir. Gerekli takip ve değerlendirmelerin yapılarak Etki Analizlerinin Yönetiminde trendleri önceden tahmin eden hatta trendleri oluşturur konuma gelmek öncelikli amaçlarındandır.

 

 • Fikri ve Sınai Mülki Hakların ve Lisanslama Yönetimi

  İstanbul TTM, fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almaktadır. İstanbul TTM, günümüz teknolojisinde ürün döngüsünün oldukça kısalmış olmasından dolayı stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde patentlenmeye giderek hem patent sayısını hem de değerini arttırmak hedefindedir. Böylece, İstanbul TTM mali girdi sağlayarak lisanslama sürecini kendi içinde gerçekleştirip, müşteri konumundaki pozisyonunu iyi kullanarak, şirketlerin aynı Silikon Vadisinde olduğu gibi yerli ve yabancı yatırımcıyı çeker konuma gelmesini sağlamaktadır. Lisanslanabilecek ve markalaşacak patentler serisi ve kümesi oluştururken, özellikle öncelikli alanlar başta olmak üzere FSMH ve Lisanslamada fark yaratan bir platform oluşturulmaktadır. Akıllı, proaktif ve koordinasyon içinde özellikle öncelikli alanlarda lisanslanacak patent sayısını arttırıp, kendi bünyesinde tüketimini sağlamak üzere sistem kurulmuştur. Asıl amaç; lisanslanabilir patentler ile akademisyenlerin ve öğrencilerin çok hızlı şekilde sürdürülebilir şirket kurma potansiyellerini artırmaktır. Bu anlamda şeffaflık ve adil bir sistemin oluşturulması asıl amaçlar içinde yer alıp, buluş sahibine buluş gelir paylaşımından %70 pay vermektedir.

 

 • Girişimcilik ve Ticarileşme Yönetimi

  İstanbul TTM, günümüz küresel iş dünyasının değişkenliğinde fark yaratacak ve değer oluşturacak karlı kuruluşların kurulmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak istemektedir.  Bu anlamda ön kuluçka ve kuluçka imkanları ile öğrenci, araştırmacı ve akademisyenleri hedef kitlesi içindeki paydaşları ile birlikte özendirmek ve yatırımcı çekme eğilimi içindedir. Stratejik alanlarda ve stratejik bölgelerde yatırımları arttırarak karlılık oranını ve ciroyu arttırmak hedefindedir. Yenilikçi fikir ve/veya rekabet üstünlüğü içeren bir buluşun ticari değere dönüştürülmesi aşamasında fikri hakları da  korunarak girişimcilik ve ticarileştirme konularında iç ve dış paydaşlara destek verilmektedir. Pazar araştırmaları ve değişik iş modelleri vasıtasıyla sonuç odaklı olarak başta akademisyenlerin şirketleri olmak üzere, başarılı sürdürebilir şirketler kurup, bunlara yerli ve yabancı ortak veya sahip bulmalarına da yardımcı olmaktadır.

01/05/2013
9120 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi

ARGEM Binası 1. Kat PK 34320 Avcılar / İstanbul

Tel: (0 212) 440 20 98

Fax: (0 212) 440 19 04

E-Posta:ttmistanbul@gmail.com